نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
برآورد مقیاس ML برای بزرگای زمین‌لرزه‌ها در ایران

دوره 8، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-9

10.22055/aag.2019.26326.1867

زهرا جامی زاده؛ مجید نعمتی؛ سید جلیل الدین فاطمی