نویسنده = �������� ������ �������� ����������
مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدود

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 60-68

10.22055/aag.2018.23603.1769

مرتضی بختیاری؛ احسان کمال پور اصل؛ جواد احدیان