نویسنده = �������������� ��������
کاربرد مطالعات الکترون مایکروپروب در تعیین ژنز کانه زایی کرومیت در منطقه قره‌ناز- علم کندی، باختر زنجان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 198-224

10.22055/aag.2020.30512.2025

پرهام اهرابیان فرد؛ قاسم نباتیان؛ میر علی اصغر مختاری؛ مریم هنرمند؛ حسین کوهستانی