نویسنده = احمد عبیات
ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند پابده در شمال باختری کرمانشاه با استفاده از پیرولیز راک – ایول 6

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 942-954

10.22055/aag.2020.34858.2159

کبری میربیک سبزواری؛ مصطفی صداقت نیا؛ شکوفه موری؛ احمد عبیات


بررسی و تفکیک محیط های رسوبی کواترنری در دشت خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-64

10.22055/aag.2017.21931.1702

احمد عبیات؛ علی اژدری؛ محمد جودکی؛ جواد درویشی خاتون آبادی