نویسنده = ������������������ ������������
مطالعه ایزوتوپی نفت مخازن گروه بنگستان در برخی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1395، صفحه 77-85

10.22055/aag.2016.12391

بهرام علیزاده؛ حجت تمیشه؛ علیرضا زراسوندی؛ مهراب رشیدی