نویسنده = �������� ������ �������� ������
زمین‌شیمی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج چابهار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 74-81

بهنام کشاورزی؛ پوریا ابراهیمی؛ فرید مر؛ محمد علی حمزه لو