نویسنده = ���� ���������������� ��������
تحلیل کمی توزیع طولی و تراکم گسل های بزرگ مقیاس در ناحیه زاگرس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 40-52

چاوه ری بایزیدی؛ سید ناصر هاشمی