نویسنده = �������� �������������� ��������������
محاسبه ضریب انتشار رسوبات توسط افرازهای گسلی در شمال کرمان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 13-20

امیر شفیعی بافتی؛ محمدرضا قطبی راوندی؛ مجید شاهپسند زاده