نویسنده = ���������������� �������������� ��������
بررسی زیست محیطی پسماندهای حفاری: مطالعه موردی پسماندهای چاه شماره 449 میدان نفتی اهواز

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 100-110

مهین فرهادیان بابادی؛ فریبرز مسعودی؛ علیرضا زراسوندی