نویسنده = �������������� ��������
زمین شیمی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در میدان نفتی منصوری، جنوب‌غرب ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 27-40

بهرام علیزاده؛ ندا جنت مکان؛ هرمز قلاوند؛ علی غبیشاوی