نویسنده = �������������� ���������� ��������������
زمین‌شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 47-60

امیر مهدوی؛ محمد حسن کریم پور؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ آزاده ملکزاده شفارودی