نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
ارزیابی و بهبود عدم قطعیت های موجود در داده‌های رادار اهواز با تاکید بر کالیبراسیون رابطهZ-R

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 31-42

علی محمد آخوند علی؛ فریدون راد منش؛ سید یحیی میرزائی؛ محمدرضا شریفی