نویسنده = ���������������� ������ ��������
آلودگی مرتبط باشورابه های نفتی وحذف بیولوژیکی آرسنیک در چشمه‌های گرو (منطقه مسجدسلیمان،استان خوزستان)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 83-93

منوچهر چیت سازان؛ گل گل قادری؛ سید یحیی میرزایی؛ مسلم پاپی زاده