نویسنده = �������������� ��������
زمین شیمی زیست محیطی آب، خاک و رسوبات کانسار مس دره زار(کرمان)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 29-37

فرید مر؛ نغمه سلطانی؛ بهنام کشاورزی؛ مهرداد کریمی؛ عصمت اسماعیل زاده