نویسنده = ������������������ ������ ����������
کاربرد داده‌های هیدروشیمیایی در مطالعه هیدرودینامیک مخزن آسماری، میدان نفتی کرنج

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-13

بهمن سلیمانی؛ سید احسان ابراهیمی؛ موسی ظهراب زاده