نویسنده = ������������ ���������� ������
هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز ایذه

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 25-36

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ محمد نخعفی؛ علی محرابی نژاد