نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل سیستم های کارست سازندهای آسماری و ایلام – سروک در جنوب غرب ایذه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 94-104

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی


هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز ایذه

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 25-36

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ محمد نخعفی؛ علی محرابی نژاد