نویسنده = ������������ ����������
زمین‌شناسی و زمین شیمی توده‌های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد)

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 1-122

محمد حسن کریم پور؛ محراب مرادی؛ احسان سلاطی