نویسنده = محسن رضایی
زمین شیمی زیست محیطی و منشا فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در گرد و غبار خیابان شهرستان ماهشهر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 199-223

10.22055/aag.2022.40935.2298

علیرضا زراسوندی؛ مرضیه اکبرنژاد؛ محسن رضایی؛ رویا آزادی؛ فاطمه راست منش


بررسی رفتار عناصر نادر خاکی و کمیاب در کانسار مس پورفیری سرکوه، کرمان، ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 690-709

10.22055/aag.2021.35086.2166

علیرضا زراسوندی؛ میلاد طاهری؛ محسن رضایی؛ یوهان ریت