نویسنده = ������������������ ������������
بررسی زیست محیطی پسماندهای حفاری: مطالعه موردی پسماندهای چاه شماره 449 میدان نفتی اهواز

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 100-110

مهین فرهادیان بابادی؛ فریبرز مسعودی؛ علیرضا زراسوندی


بررسی اثر پدیده گرد و غبار بر میزان جذب فلزات سنگین در سه گونه منتخب گیاهی و خاک آنها در شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، دی 1390، صفحه 101-112

علیرضا زراسوندی؛ فاطمه راست منش؛ هوشنگ پورکاسب؛ زهرا آذرمی