نویسنده = ���������������� ��������
رخساره های الکتریکی و انطباق آنها با تراکم شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی لالی

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-9

بهمن سلیمانی؛ علی غبیشاوی؛ امیدرضا توسلی کجانی


کاربرد داده‌های هیدروشیمیایی در مطالعه هیدرودینامیک مخزن آسماری، میدان نفتی کرنج

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-13

بهمن سلیمانی؛ سید احسان ابراهیمی؛ موسی ظهراب زاده