نویسنده = ������������������ ������ �������� ����������
بکارگیری مدل ترکیبی GA-BP جهت برآورد مقدار کل کربن آلی (TOC) از داده‌های پتروفیزیکی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 40-50

10.22055/aag.2015.11284

زیبا حسینی؛ علی کدخدایی؛ سید محمد احسان طباطبایی