نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
هیدروژئوشیمی عناصر نادر خاکی در چشمه های گرمابی و سرد آتشفشان تفتان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 28-39

10.22055/aag.2015.11288

عطا شاکری؛ سید کاظم قریشی نیا؛ بهزاد مهرابی