نویسنده = ������ �������������� ��������
تخمین خورند سیمان پرده آب‌بند با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 32-43

مهرداد پسندی؛ رسول اجل لوئیان؛ رضا فروغی ابری