نویسنده = ���������� ���������� ����������
مطالعه محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی لالی، کارون و مسجد سلیمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 98-113

10.22055/aag.2016.12149

مهناز دهقان زاده؛ میر رضا موسوی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی