نویسنده = ������ �������� ��������
بررسی ارتباط هندسۀ شکستگی‌ها با کانی‌سازی رگه‌ای با استفاده از تحلیل تنش دیرین در پهنۀ بُرشی گاریجگان، شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41920.2320

هادی علی نیا؛ محمدمهدی خطیب؛ محمد حسین زرین کوب