نویسنده = نصرالله کلانتری
ارزیابی هیدروشیمیایی منابع آب دریاچه سدجره با استفاده از تکنیک‌های آماری چند متغیره و روش های هیدروشیمیایی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 620-633

10.22055/aag.2020.29692.1993

هادی محمدی؛ نصرالله کلانتری؛ ابوالحسن عنبری؛ سعید پهلوانی زاده


بررسی نقش تکتونیک در توسعه آبخوان کارستی لیلی- کینو (شمال شرق خوزستان) با تأکید بر تحلیل هیدروتکتونیک

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 391-406

10.22055/aag.2020.29686.1992

عباس چرچی؛ نصرالله کلانتری؛ حمیدرضا محمدی بهزاد؛ یاسر عقدکی


بررسی عوامل مؤثر در فرآیند کارستی شدن و لغزش در حوضه آبریز سد مخزنی جره استان خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-94

10.22055/aag.2017.21686.1691

نصرالله کلانتری؛ سعید پهلوانی زاده؛ بابک سامانی؛ هادی محمدی


بررسی منشاء شوری آب رودخانه زهره در پایین دست سد چم‌شیر و قابلیت آن برای مصارف کشاورزی

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 74-83

10.22055/aag.2017.11096.1125

حمید رضا محمدی بهزاد؛ نصراله کلانتری؛ بابک بیگلری؛ مهدی ترابی کاوه