نویسنده = ���������� �������������� ������
مطالعه محیط رسوبی وزمین شیمی ماسه سنگ های سازند کشکان

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 48-61

رضا زارعی سهامیه؛ بیژن یوسفی یگانه؛ حسن زمانیان؛ فروغ معظمی گودرزی