نویسنده = ���������� ���������� ��������������
مطالعه تغییرات محتوی کربن آلی سازند کژدمی در یکی از میادین دشت آبادان با استفاده داده های زمین- شیمیایی و پتروفیزیکی

دوره 4، شماره 3، مهر 1393، صفحه 11-19

بهرام علیزاده؛ حسین سعادتی؛ جمال الدین صمصامی؛ سید حسن حسینی؛ احمدرضا گندمی ثانی