نویسنده = �������� �������������� ����������
بررسی مناطق دارای پتانسیل مواد اولیه آجر به منظور رفع مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 41-58

سید حسن طباطبایی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ فریماه آیتی