نویسنده = فرید مر
زمین شیمی سنگ های ادراری به عنوان یکی از بیومینرال های آسیب رسان؛ مطالعه موردی استان فارس

دوره 4، شماره 3، مهر 1393، صفحه 42-50

نسرین یاور عشایری؛ بهنام کشاورزی؛ علیرضا زراسوندی؛ فرید مر


زمین‌شیمی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج چابهار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 74-81

بهنام کشاورزی؛ پوریا ابراهیمی؛ فرید مر؛ محمد علی حمزه لو


بررسی آب‌زمین‌شیمی و منشا فلزات بالقوه سمی(Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Ni) در رودخانه زاینده‌رود

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 82-97

میثم رستگاری مهر؛ بهنام کشاورزی؛ فرید مر


زمین شیمی زیست محیطی آب، خاک و رسوبات کانسار مس دره زار(کرمان)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 29-37

فرید مر؛ نغمه سلطانی؛ بهنام کشاورزی؛ مهرداد کریمی؛ عصمت اسماعیل زاده