نویسنده = ������������ ������ ����������
ارزیابی فعالیت گسل چاهک به روش تحلیل لرزه خیزی و ریخت زمین‌ساختی (غرب آرین شهر – خراسان جنوبی )

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 537-552

10.22055/aag.2020.31040.2039

حسن نواصری؛ سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی


تحلیل تنش دیرینه در منطقه شیرشتر (یکی از شاخه‌های شمالی گسل نهبندان)

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 300-315

10.22055/aag.2019.28201.1924

ایوب سهیمی؛ سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب