نویسنده = ���������������� �������������� �������� ����������