نویسنده = ������ ���������������� ��������������
بایوزوناسیون فرامینیفرها و الیگوستژینیدهای آلبین پسین - تورونین میانی در یال جنوبی تاقدیس خامی (شرق زون ایذه)

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 877-902

10.22055/aag.2020.34912.2160

مهتاب دوستی مهاجر؛ مسیح افقه؛ محمدصادق دهقانیان؛ سیدجمال شیخ ذکریایی