نویسنده = محمد مهدی خطیب
استفاده ازتحلیل فرکتالى برای تعیین پویایی تکتونیک شمال منطقه لالی در شمال شرق خوزستان

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 37-47

عباس چرچی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد مظفر خواه؛ آرش برجسته