نویسنده = ������������ ������������������
ارزیابی رفتار تخریب‌پذیری ماسه سنگ‌های سازند آغاجاری در شرایط دوام دینامیکی و استاتیکی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-33

10.22055/aag.2016.12142

محمدحسین قبادی؛ ساجدالدین موسوی؛ مجتبی حیدری؛ بهروز رفیعی


مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ‌های سازندآغاجاری در شرق و جنوب شرق اهواز

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 21-33

محمد حسین قبادی؛ بهروز رفیعی؛ ساجدالدین موسوی؛ نرگس آریا فر