نویسنده = ���������� ������������������ ��������
بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی کارست زاگرس و مقایسه آن با مناطق آهکی ایران مرکزی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-97

10.22055/aag.2016.12148

منوچهر چیت سازان؛ حسین کریمی وردنجانی؛ عباس چرچی؛ حاجی کریمی