نویسنده = ������ ������������ �������� ������
کانسارمس کوه توتو با سنگ میزبان آتشفشانی، استان سمنان: مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 207-224

10.22055/aag.2021.35510.2176

امید جاوریانی؛ فرهاد احیاء؛ محمد علی علی آبادی؛ عباس عسگری؛ محمد مهری