نویسنده = ������ ������������ ������������
بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی کارست زاگرس و مقایسه آن با مناطق آهکی ایران مرکزی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-97

10.22055/aag.2016.12148

منوچهر چیت سازان؛ حسین کریمی وردنجانی؛ عباس چرچی؛ حاجی کریمی


ارزیابی ارتباط هیدرولیکی آبخوان دشت لور اندیمشک و رودخانه دز با استفاده از مدل MODFLOW

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 23-36

10.22055/aag.2015.11822

لاله نوذرپور؛ منوچهر چیت سازان؛ آرش ندری؛ معصومه فرهادی منش