نویسنده = ������������ �������� ������������
ارزیابی ارتباط هیدرولیکی آبخوان دشت لور اندیمشک و رودخانه دز با استفاده از مدل MODFLOW

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 23-36

10.22055/aag.2015.11822

لاله نوذرپور؛ منوچهر چیت سازان؛ آرش ندری؛ معصومه فرهادی منش