نویسنده = فاطمه راست منش
زمین شیمی زیست محیطی و منشا فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در گرد و غبار خیابان شهرستان ماهشهر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 199-223

10.22055/aag.2022.40935.2298

علیرضا زراسوندی؛ مرضیه اکبرنژاد؛ محسن رضایی؛ رویا آزادی؛ فاطمه راست منش


بررسی اثر پدیده گرد و غبار بر میزان جذب فلزات سنگین در سه گونه منتخب گیاهی و خاک آنها در شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، دی 1390، صفحه 101-112

علیرضا زراسوندی؛ فاطمه راست منش؛ هوشنگ پورکاسب؛ زهرا آذرمی