نویسنده = نصراله کلانتری
بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی سبزآب، شمال شرق استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 10-19

10.22055/aag.2015.11281

حمیدرضا محمدی بهزاد؛ عباس چرچی؛ نصراله کلانتری


بررسی عوامل مؤثر بر خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت الباجی)

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-9

حسن روحی؛ نصراله کلانتری؛ حمیدرضا محمدی بهزاد؛ حسن دانشیان