نویسنده = �������������� ���������� ��������
ارزیابی هیدروشیمیایی منابع آب دریاچه سدجره با استفاده از تکنیک‌های آماری چند متغیره و روش های هیدروشیمیایی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 620-633

10.22055/aag.2020.29692.1993

هادی محمدی؛ نصرالله کلانتری؛ ابوالحسن عنبری؛ سعید پهلوانی زاده


بررسی عوامل مؤثر در فرآیند کارستی شدن و لغزش در حوضه آبریز سد مخزنی جره استان خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-94

10.22055/aag.2017.21686.1691

نصرالله کلانتری؛ سعید پهلوانی زاده؛ بابک سامانی؛ هادی محمدی