نویسنده = ������������������ ����������
شناسایی مخاطرات زمین شناسی شهر زرند با استفاده ازخصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی خاک ها

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 407-423

10.22055/aag.2021.34574.2150

مهدی کرمی؛ ایمان آقاملایی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور