نویسنده = ���������� �������� ��������
ارزیابی لرزه زمین ساختی راندگی ها و پهنه های گسلی پنهان در گستره مختاران- خاور ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1393، صفحه 41-52

محمد امیر علیمی؛ محمد مهدی خطیب؛ خالد حسامی آذر؛ محمود رضا هیهات