نویسنده = ������������ ������
بررسی توزیع، آلودگی و خطر سلامت فلزات سنگین در غبار خیابان کلان شهر کرمانشاه

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 557-571

10.22055/aag.2020.33119.2110

امیرحسین روشنک منش؛ میثم رستگاری مهر؛ عطا شاکری


هیدروژئوشیمی عناصر نادر خاکی در چشمه های گرمابی و سرد آتشفشان تفتان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 28-39

10.22055/aag.2015.11288

عطا شاکری؛ سید کاظم قریشی نیا؛ بهزاد مهرابی


شبیه سازی انتقال عناصر سنگین درآبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 59-70

مریم گودرزی؛ نوذر سامانی؛ عطا شاکری