نویسنده = ���������� ����������������
بررسی ارتباط هندسۀ شکستگی‌ها با کانی‌سازی رگه‌ای با استفاده از تحلیل تنش دیرین در پهنۀ بُرشی گاریجگان، شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41920.2320

هادی علی نیا؛ محمدمهدی خطیب؛ محمد حسین زرین کوب


بررسی جایگاه زمین ساختی افیولیت ملانژ شمال مکران بر اساس شیمی کانی ها، جنوب خاوری ایران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 43-62

10.22055/aag.2020.31127.2041

عزیزالله تاجور؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد حسین زرین کوب


ارزیابی فعالیت گسل چاهک به روش تحلیل لرزه خیزی و ریخت زمین‌ساختی (غرب آرین شهر – خراسان جنوبی )

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 537-552

10.22055/aag.2020.31040.2039

حسن نواصری؛ سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی


محاسبه مقدار کوتاه شدگی و رانش در بخش شمالی پهنه زمیندرز سیستان جهت تعیین بردارهای جنبشی همگرایی

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 232-255

10.22055/aag.2019.29295.1973

ناصر احمدی کمیجانی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ غلامرضا میراب شبستری؛ محمدحسین زرین کوب


تحلیل تنش دیرینه در منطقه شیرشتر (یکی از شاخه‌های شمالی گسل نهبندان)

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 300-315

10.22055/aag.2019.28201.1924

ایوب سهیمی؛ سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب


ارزیابی لرزه زمین ساختی راندگی ها و پهنه های گسلی پنهان در گستره مختاران- خاور ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1393، صفحه 41-52

محمد امیر علیمی؛ محمد مهدی خطیب؛ خالد حسامی آذر؛ محمود رضا هیهات