نویسنده = ���������� ������������ ��������������
بررسی نقش تکتونیک در توسعه آبخوان کارستی لیلی- کینو (شمال شرق خوزستان) با تأکید بر تحلیل هیدروتکتونیک

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 391-406

10.22055/aag.2020.29686.1992

عباس چرچی؛ نصرالله کلانتری؛ حمیدرضا محمدی بهزاد؛ یاسر عقدکی