نویسنده = ������������ ������������
کانه زایی، ساخت و بافت و ژنز رخداد معدنی طلای حلب، جنوب باختر دندی، استان زنجان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 488-513

10.22055/aag.2020.29775.1995

رحیمه نفیسی؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری؛ مارتیا صادقی