نویسنده = علی فقیه
بررسی تنوع شکل‌شناسی میکروب‌سنگ‌ها و آثار اسفنج‌های گذر پرمین به تریاس در منطقه همبست، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22055/aag.2024.43965.2378

برهان باقرپور؛ معصومه سلیمانی؛ علی فقیه


ریزدماسنجی دگرشکلی در گنبد گنایسی توتک بر اساس ویژگی‌های پتروفابریکی کانی کوارتز‌، کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان، ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 106-121

10.22055/aag.2023.43423.2360

معصومه سلیمانی؛ علی فقیه؛ برهان باقرپور؛ معصومه ادیبی نژاد؛ سیده سعیده سبحانی